Varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga po cesti (ADR) in železnici (RID)

Izvajamo naloge varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. Svetovalec je ob izvajanju te dejavnosti odgovoren za zmanjševanje nevarnosti za ljudi, premoženja in okolje.

Izvajamo

 • Spremljanje izvajanja predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga

 • Svetovanje podjetjem pri dejavnostih, povezanih s prevozom nevarnega blaga

 • Priprava letnega poročila za vodstvo podjetja ali lokalne oblasti o dejavnostih podjetja v zvezi s prevozom nevarnega blaga

 • Obvezno usposabljanje sodelujočih pri prevozih nevarnega blaga po cesti po določilih poglavja 8.2.3 z 1.3 ADR

 • Preverjanje pravilnosti označevanja tovorov

 • Svetovanje pri nabavi prevoznih sredstev in določanju zahtev zanje

 • Preverjanje opreme in postopkov v zvezi z nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga

 • Usposabljanje vseh zaposlenih in vodenje evidence o usposabljanju

 • Izvajanje ustreznih ukrepov in postopkov ob nesreči ali dogodku, ki bi lahko ogrozil varnost prevoza

 • Poizvedba in priprava natančnih poročil o nesrečah med nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga

 • Izvajanje ustreznih ukrepov za preprečitev nesreč ali hujših kršitev predpisov

 • Upoštevanje predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga pri izbiri pogodbenih strank

 • Preverjanje, ali imajo vsi zaposleni, ki nakladajo, prevažajo ali razkladajo nevarno blago, natančna navodila o delovnih postopkih

 • Uvedba ukrepov, s katerimi se poveča zavest o tveganjih pri nakladanju, prevozu in razkladanju nevarnega blaga

 • Priprava letnega poročila, ki mora vsebovati najmanj podatke o količini prepeljanega nevarnega blaga po razredih ter podatke o izrednih dogodkih oziroma nesrečah z nevarnim blagom

Storitve prilagodimo željam in zahtevam naših naročnikov

Aktiva skupina - varno, čisto in urejeno